ข่าวสารจุฬาฯ

“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับภาคีแห่งความรู้เพื่อความยั่งยืน”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน Chula SDGs Open Platform “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการสร้างภาคีแห่งความรู้เพื่อความยั่งยืน” เพื่อพิจารณาบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจากมุมมอง SDGs กับการปรับบทบาทการขับเคลื่อนความยั่งยืนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและความเชี่ยวชาญ ตลอดจนเสริมพลังเครือข่ายคณาจารย์ นักวิจัยของจุฬาฯ ที่ขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี ด้านการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล เป็นประธานเปิดงานและกล่าวถึง “จุฬาฯ กับเป้าหมายความยั่งยืนและการขับเคลี่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม”

ในการนี้มีการนำเสนอเรื่อง “ฉากทัศน์ของโลกและมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคต ในมุมมองของความยั่งยืน” โดย รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ “SDGs กับการขับเคลื่อนในโลกธุรกิจและผลกระทบต่อสังคม”  โดย อ.นิกม์ พิศลยบุตร  รองผู้อำนวยการ ด้าน Strategy, Innovation and Impact สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ การแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และอภิปรายกลุ่ม “จุฬาฯ กับการขับเคลื่อนความยั่งยืน การสร้างโจทย์เชิงประเด็นและเชิงพื้นที่: มุมมองของความร่วมมือกับภาคีภายนอก” นำโดย ศ.สุริชัย  หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ ปิดท้ายด้วยคำปรารภเชิงสรุปภาคเช้าโดย ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีด้านวิจัย จุฬาฯ

ในภาคบ่ายมีการอภิปรายเรื่อง “จุฬาฯ ในโลกแห่งความไม่แน่นอน : โอกาสนวัตกรรมสหสาขาและข้ามสาขาวิชาเพื่อสังคม?”  หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน, ผืนพิภพกับสิทธิมนุษยชน : โจทย์ของมหาวิทยาลัยตรงไหน? โดย .กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  การนำเสนอมุมมองและประเด็นอภิปรายแลกเปลี่ยนเรื่อง “จุฬาฯ กับ Agenda 2030 SDGs ก้าวต่อไป” (ความร่วมมือในมหาวิทยาลัย/ประเทศ/ต่างประเทศ) ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนและแนวทางการสนับสนุนความยั่งยืนของจุฬาฯ แนวทางการสร้างภาคีแห่งความรู้เพื่อขับเคลื่อนอนาคตของจุฬาฯ และกล่าวปิดงาน โดย ผศ.ดร. ศรเนตร  อารีโสภณพิเชฐ  ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพองค์กร และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

 

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย