ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการอบรมภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 สำหรับบุคลากรจุฬาฯ

สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ เปิดอบรมภาษาจีนระดับพื้นฐานให้แก่บุคลากรจุฬาฯ (รวมบุคลากรที่เกษียณอายุ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนภาษาจีนในปัจจุบัน

ระยะเวลาอบรมระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 – มีนาคม 2564 วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 17.00 – 19.00 น. รวม 90 ชั่วโมง ณ ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ (งดการเรียนการสอนในช่วงปิดเทอม ธันวาคม 2563 –มกราคม 2564) รับสมัครผู้อบรม 10 คน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมที่มาเรียนครบตามกำหนดและสอบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันขงจื่อ

ผู้สนใจเข้าอบรมส่งข้อมูลชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) อายุ
หน่วยงานที่สังกัด
ตำแหน่งงาน โทรศัพท์ติดต่อ และอีเมลมาที่ 2352912743@qq.com
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2218-4915

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย