ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการชั้นเรียนบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคตหลัง COVID-19”

ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาฯ จัดโครงการชั้นเรียนบริหารความเสี่ยง (The Lighthouse Class) หัวข้อ “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคตหลัง COVID-19” โดยมี ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/w4td8wubKk3HSMp39
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอวิรุทธ์ ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาฯ โทร. 09-2250-0233

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย