ข่าวสารจุฬาฯ

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3 สำหรับหน่วยงานรวมถึงสถานศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 3 รวมทั้งภายหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ QR Code และ link ด้านล่าง

QR Code

link Download
https://www.chula.ac.th/resources/20200720_guideline_covid19.pdf

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย