ข่าว

นิสิตและอาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม และร่วมนำเสนอบทความวิจัย

นิสิตและอาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม และร่วมนำเสนอบทความวิจัย

นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง และรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการระดับดี จากการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 กลุ่มที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในงาน Thailand Research Expo 2020″ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ดังนี้

  • โครงการเกมการศึกษาเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดย น.ส.ณัชชา เจริญชนะกิจ (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ: ผศ.พรเทพ เลิศเทวศิริ) ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการระดับดี
น.ส.ชนิกานต์ ขุนแก้ว
  • โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้แรงบันดาลใจจากพหุวัฒนธรรม ในย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา โดย น.ส.ชนิกานต์ ขุนแก้ว (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ: ผศ.พรเทพ เลิศเทวศิริ) ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง
น.ส.ธนพร สายวงศ์ปัญญา
  • เขลางค์ซิตี้อาร์ต โดย น.ส.ธนพร สายวงศ์ปัญญา (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ: ผศ.พรเทพ เลิศเทวศิริ)
  • ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง

นอกจากนี้ นิสิตได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 2 บทความ ได้แก่

  • ผลงานวิจัย “งานศิลปะสื่อผสมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์จังหวัดน่าน : “คัทธนกุมารชาดก” ของนายสุชาติ อิ่มสำราญ โดยมี ผศ.ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
น.ส.ณัชชา เจริญชนะกิจ
  • ผลงานวิจัย “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกมศึกษา เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง วงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเด็กช่วงวัย 12-15 ปี” ของ น.ส.ณัชชา เจริญชนะกิจ โดยมี ผศ.พรเทพ เลิศเทวศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผลงานทั้งหมด เป็นส่วนหนึ่งของวิชา “การศึกษาศิลปะภายใต้การนิเทศ” ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งนิสิตสร้างสรรค์ขึ้นขณะศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 ปัจจุบันนิสิตสำเร็จการศึกษา และจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ในปีการศึกษา 2563

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X