ข่าว

การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ เส้นทางเดินรถและคนเดิน และมาตรการความปลอดภัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ  เส้นทางเดินรถและคนเดิน  และมาตรการความปลอดภัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 และวันศุกร์ที่  2 ตุลาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดการเปิด – ปิดประตู เส้นทางเดินรถและเส้นทางคนเดินภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงดำเนินมาตรการความปลอดภัยจากสถานการณ์ COVID-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประตูจุฬาฯ ที่เปิดให้รถยนต์ผ่านเข้าออกได้

ถนนอังรีดูนังต์

–  ประตูคณะรัฐศาสตร์ รถยนต์ทั่วไปสามารถเข้าอาคารจอดรถได้ ส่วนรถที่จะผ่านเข้ามาภายในบริเวณของมหาวิทยาลัย ต้องมีตราอนุญาตของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเท่านั้น  รถของบุคลากรที่มีตราติดรถยนต์ให้จอดที่อาคารจอดรถเท่านั้น

–  ประตูอาคารจอดรถ 2 (ข้างอาคารมหาจักรีสิรินธร) รถยนต์ทั่วไปและรถบุคลากรที่มีตราติดรถยนต์ สามารถขึ้นอาคารจอดรถได้ทางด้านถนนอังรีดูนังต์

ถนนพญาไท

– ประตูหน้ามหาวิทยาลัยอนุญาตให้ผ่านเข้าได้เฉพาะรถยนต์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และรถของบุคคลสำคัญที่มีบัตรเชิญเท่านั้น กรณีที่ใกล้เวลาเสด็จฯ ให้ใช้ประตูชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์แล้วขับย้อนขึ้นไปทางด้านหอนาฬิกา

ฝั่งสำนักงานมหาวิทยาลัย         

– ประตูธรรมสถาน อนุญาตเฉพาะรถยนต์ที่มีตราติดรถยนต์ของมหาวิทยาลัย ผู้ที่แสดงบัตรบุคลากร บัตรผู้ปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ส่วนรถจักรยานยนต์ อนุญาตเฉพาะรถของบุคลากรและนิสิต โดยต้องแสดงบัตรประจำตัว รถทุกชนิดที่ผ่านจะมีการวัดอุณหภูมิ ณ บริเวณจุดคัดกรอง ส่วนรถจักรยานยนต์ที่มาติดต่องานอื่นๆ หรือส่งของภายในมหาวิทยาลัย แนะนำให้จอดด้านนอกแล้วเดินเข้าผ่านจุดคัดกรอง

–  ประตูอาคารจอดรถ 1 (อาคารจามจุรี 9) รถยนต์ทั่วไปและรถของบุคลากรสามารถขึ้นลานจอดได้ทางด้านจุฬาฯ ซอย 42 แล้วเดินเข้ามหาวิทยาลัยทางด้านหลังอาคาร

–  อาคารจอดรถจุฬาพัฒน์ 14 รถยนต์ทั่วไปและรถของบุคลากรสามารถขึ้นลานจอดได้

เส้นทางคนเดินฝั่งหอประชุมจุฬาฯ

สามารถใช้ประตูคณะวิทยาศาสตร์ (อาคารชีววิทยา 1) ประตูคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประตูทางด้านอาคารจัตุรัสจามจุรี (ทางเชื่อมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) ประตูคณะรัฐศาสตร์ และประตูคณะอักษรศาสตร์

เส้นทางคนเดินฝั่งสำนักงานมหาวิทยาลัย

สามารถใช้ประตูทางเข้าหน้าอาคารจามจุรี 5 ประตูหอพักนิสิต ประตูศศินทร์ ประตูธรมสถาน และประตูคณะนิติศาสตร์

มาตรการความปลอดภัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยจะจัดระเบียบและจัดการคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยจะมีการตั้งจุดตรวจคัดกรองประจำจุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด และจะมีการติดสติ๊กเกอร์พิเศษเฉพาะพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทั้ง 2 วัน ตลอดจนมีนิสิตจิตอาสา เดินประชาสัมพันธ์และให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือในบริเวณงาน ส่วนในกรณีที่บัณฑิต และผู้ร่วมงานมีอุณหภูมิสูงเกิน 37 องศาเซลเซียส ทีมแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้เข้าร่วมงานได้หรือไม่  

ตามจุดผ่านเข้าออกที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะมีเครื่องสแกน มีช่องทางพิเศษสำหรับบัณฑิตและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกประตู มีเต็นท์กันฝน มีเจ้าหน้าที่สำนักบริหารระบบกายภาพ ศูนย์บริหารสุขภาพแห่งจุฬาฯ และศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ คอยอำนวยความสะดวก

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสองวัน มหาวิทยาลัยจัดรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย (รถ Shuttle Bus) ให้บริการเฉพาะสาย 1 และสาย 2 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น.โดยจะเปิดให้บริการบริเวณรอบนอกมหาวิทยาลัย และบริการภายในฝั่งสำนักงานมหาวิทยาลัยด้วย https://www.chula.ac.th/news/33920/

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X