ข่าว

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตและผู้มาร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตและผู้มาร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X