ข่าวสารจุฬาฯ

อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัลในพิธีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื่อง ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต โดย ฯพณฯ  ชวน  หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมวิชาการ เพื่อมอบให้อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี  2563

 ในการนี้  ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 ในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ปอมท. ประจำปี 2563 ในสาขาอื่นๆ ได้แก่

  • ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ (สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี)
  • ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
  • รศ.สุรศักดิ์ ถังขาว สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สาขาศิลปกรรมศาสตร์)
  • รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขารับใช้สังคม)

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย