ข่าวสารจุฬาฯ

การประชุมวิชาการ เรื่อง “เมื่อไหร่…คนไทยจะได้ใช้วัคซีน COVID-19”

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้น 5 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯCEO and Co-Founder บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด  บรรยายพิเศษผ่าน Facebook Live ในการประชุมวิชาการเรื่อง “เมื่อไหร่…คนไทยจะได้ใช้วัคซีน COVID-19” ดำเนินรายการโดย รศ.(พิเศษ) นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย