ข่าวสารจุฬาฯ

นิสิตและอาจารย์วิศวฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัลเรียนดี และรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ รับคณะกรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และมอบเหรียญรางวัลเรียนดีแก่นิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี จำนวน 44 คน และผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

ในการนี้ นายภิวัจ จงเจริญ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และนายนราวิชญ์ ชุติศิลป์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2563 นอกจากนี้ รศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดีและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำราดีเด่น ประจำปี 2563 จากผลงานเรื่อง “เรซินอิพ็อกซีสำหรับชุดประกอบไมโครอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจรยืดหยุ่น”

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย