ข่าวสารจุฬาฯ

การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ ในช่วงที่มหาวิทยาลัยปิดที่ทำการชั่วคราว 12 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ ระหว่างมหาวิทยาลัยปิดที่ทำการ ระหว่างวันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2564

ประตูทางเข้า-ออกสำหรับยานพาหนะ
1. ประตูคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.
2. ประตูธรรมสถาน เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.
(คัดกรองเฉพาะรถของคณาจารย์และบุคลากรจุฬาฯ เท่านั้น)
3. ประตูคณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดทุกวันตลอด 24 ชม. ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของคณะสัตวแพทยศาสตร์
4. ประตูจุฬาพัฒน์ 14 เปิดทุกวัน เวลา 05.00-24.00 น.
5. ประตูคณะเภสัชศาสตร์ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.00-22.00 น.วันเสาร์ เปิดเวลา 06.00-18.00 น. วันอาทิตย์ไม่เปิดให้ใช้บริการ

ประตูที่ใช้เป็นทางออกสำหรับยานพาหนะ

1. ประตูคณะวิทยาศาสตร์ (ด้านชีววิทยา) เปิดให้รถออก วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
2. ประตูสนามกีฬาจุฬาฯ เปิดให้รถออก วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.

ประตูทางเท้า
1. ประตูทางเท้าคณะวิทยาศาสตร์ (ด้านชีววิทยา)
2. ประตูทางเท้าอาคารจอดรถ 2 อาคารมหาจักรีสิรินธร
3. ประตูทางเท้าศศินทร์ฯ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-18.00 น.
4. ประตูทางเท้าทางเชื่อมอาคารจัตุรัสจามจุรี เปิดทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น.
5. ประตูทางเท้าคณะสหเวชศาสตร์ เปิดวันจันทร์-เสาร์ เวลา 06.00-20.00 น. (วันอาทิตย์ไม่เปิดให้ใช้บริการ)
6. ประตูทางเท้าคณะเภสัชศาสตร์ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.00-22.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์เปิดเวลา 05.00-18.00 น.
7. ประตูข้างอาคารจามจุรี 9 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-18.00 น.
8. ประตูทางเท้าสนามกีฬาจุฬาฯ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-18.00 น.
9. ประตูทางเท้าอาคารจามจุรี 5 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-18.00 น.
10. ประตูทางเท้าคณะรัฐศาสตร์ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-18.00 น.

อาคารจอดรถ
อาคารจอดรถคณะรัฐศาสตร์
อาคารจอดรถมหาจักรีสิรินธร
อาคารจอดรถจุฬาพัฒน์14
เปิดให้บริการจอดรถได้ตามปกติ แต่ไม่อนุญาตให้รถที่ไม่มีตราจอดรถเข้าภายในมหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ โทร.0-2218-0000

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย