ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาวิชาการ “เศรษฐกิจหมุนเวียน: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง “การพัฒนากลไกการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่เหมาะสมกับประเทศไทย

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดเสวนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์  “เศรษฐกิจหมุนเวียน: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง ครั้งที่ 2″ ในหัวข้อการพัฒนากลไกการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่เหมาะสมกับประเทศไทย” ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 ร่วมเรียนรู้รับฟัง “ถอดบทเรียนการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในต่างประเทศ” จาก ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste

ร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนากลไกการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่เหมาะสมกับประเทศไทย”  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

คุณปฏิญญา ศิลสุภดล Market Sustainability Director, Tetra Pak (Thailand) Ltd.

คุณอาร์ชวัส เจริญศิลป์ Environmental Policy Director, Pepsico Asia Pacific

• น.ส.พรรัตน์ เพชรภักดี ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการเสวนาโดย
ดร.เพชร มโนปวิตร นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม และ Conservation Director of ReReef

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ link เข้าฟังเสวนาได้จาก QR code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2218-8117

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย