ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ จัดเสวนาออนไลน์ CHULA the Impact ครั้งที่ 3 เรื่อง “นวัตกรรมยาสมุนไพรรักษาโควิด-19”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมการเสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 3 เรื่อง “นวัตกรรมยาสมุนไพรรักษาโควิด-19”  ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผ่านทาง Facebook Live ที่ www.facebook.com/ChulalongkornUniversity 

  ฟังวิทยากรร่วมเสวนาในประเด็นความสำคัญของการวิจัยพืชสมุนไพรไทย และนวัตกรรมจากจุฬาฯ เพื่อค้นหายาที่สามารถนำมารักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาฯ

อ.ดร.กิตติคุณ วังกานนท์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
รศ.ดร.พญ.ศิวะพร บุณยทรัพยากร หน่วยไวรัสวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ผศ.ดร.ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 
ศ.ร.ต.อ.หญิง ภญ.ดร.สุชาดา สุขหร่อง ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ 

ดำเนินรายการโดย
อ.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน ภาควิชาเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-3364-6

อีเมล Pr@chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย