ข่าวสารจุฬาฯ

กิจกรรม “พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ขอเชิญชวนนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์” ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  • “สร้างคอนเทนต์อย่างไร ให้ถูกใเหมาะสมกับทุกวัย”
    วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น.
  • “ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จของคนวัยทีน” 
    วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.
  • “รู้เท่าทันสื่อและเครื่องมือออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2”
    วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 16.00-17.00 น.

สามารถเข้าชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ได้ที่ https://www.facebook.com/ChulaLibrary

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-2929

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย