ข่าวสารจุฬาฯ

FAAMAI จัดเสวนาออนไลน์ “ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศไทยในยุคดิจิทัล”

FAAMAI Digital Arts Hub คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศไทยในยุคดิจิทัล” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย

  • อ.ดร. วิภาช ภูริชานนท์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คุณศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ BIPAM
  • อ.กุลธีร์ บรรจุแก้ว สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดำเนินรายการโดย คุณสืบแสง แสงวชิระภิบาล หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 .
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://www.facebook.com/events/953271282090391/

โครงการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล (Faculty of Fine and Applied Arts Multidisciplinary Art Innovation Center – FAAMAI) เป็นโครงการที่ได้ริเริ่มโดยคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและคณาจารย์ในด้านดิจิทัลอาร์ตให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติทั้งในแง่ของการสร้างสรรค์ผลงานและความรู้ในด้านเทคโนโลยี โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนด้านเงินลงทุนและความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการจากโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ กองทุนศตวรรษที่ 2  หรือ C2F   

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.faa.chula.ac.th/Faamai/index


โทร 0-2218-4569  หรือติดตามได้ที่ Facebook Live: FAAMAI Digital Arts Hub

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย