ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาวิชาการออนไลน์ “โครงการร้อยพลัง รังสรรค์วิถี ก้าวนี้และก้าวต่อไปบนด้ามขวาน”

ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัติกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มหัวใจเดียวกัน โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัด

การสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ “โครงการร้อยพลัง รังสรรค์วิถี ก้าวนี้และก้าวต่อไปบนด้ามขวาน” ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น” โดยมี ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬา  กล่าวนำการเสวนา

ร่วมฟังการนำเสนอรายงานวิจัยในหลากหลายประเด็น อาทิ

สานเส้นย่านลิเภา สานใจ สานวัฒนธรรม โดย ดร.ดลยา เทียนทอง

บาติกเมืองนรา : เรื่องเล่าบนผืนผ้า โดย ดร.สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์

เรื่องเล่าของนักวิจัย : พหุวัฒนธรรมบนรากฐานแห่งมิตรภาพในเบตง โดย ดร.ฐณยศ โล่พัฒนานนท์

มองผ่านกอและ : หลากมิติหลายสีสันควรค่าแก่การรักษาไว้คู่สายน้ำในสังคมพหุวัฒนธรรม โดย นายรัฐพจน์ ยืนยง

เล่าเรื่องเมืองเก่าสงขลา : เที่ยว-ชม-ชิม ไปในย่านถนนสายวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดย คุณจิตติมา คิ้มสุขศรี

ขนมผูกรัก : ซิมโป้ยซายังกาเซะ จากวัฒนธรรมอาหารสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสตูล โดยคุณอัครกิตติ์ สุนธุวงศ์ศรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัติกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ โทร.0-2218-7435

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย