ข่าวสารจุฬาฯ

การบรรยายเรื่อง “ภาวะชะงักงันของการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติในอาเซียน: ความท้าทายของอนาคตหลังโควิด”

หน่วยปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงของมนุษย์และความยั่งยืน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ จัดการบรรยายเรื่อง “ภาวะชะงักงันของการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติในอาเซียน: ความท้าทายของอนาคตหลังโควิด” โดย Dr. Hanvedes Daovisan นักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำหน่วยปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม (HuSE) สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUSRI) ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-15.00 น.

เพื่อเข้าใจบทบาทของแรงงานนอกระบบที่อพยพในไทยช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการกำหนดนิยาม วิธีคิด และ แนวคิดใหม่ของการจ้างงานบนจุดวิกฤตแรงงาน

รับชมการบรรยายทางออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผ่านทาง Facebook Live ที่ Facebook Page : Human Security and Equity

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   https://www.facebook.com/HuSE.Chula

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย