ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีปิดศูนย์บริการวัคซีน จุฬาฯ จามจุรีสแควร์ ช่วงเวลาแห่งความทรงจำ รวมพลังจิตอาสาชาวจุฬาฯ

เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564  ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีปิดศูนย์บริการวัคซีน จุฬาฯ อาคารจามจุรีสแควร์ ซึ่งเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้ให้บริการสาธารณะในเขตปทุมวัน สาทร และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงบุคลากรและนิสิตจุฬาฯ มาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ควบคู่ไปกับการให้บริการฉีดวัคซีนของศูนย์บริการวัคซีน ที่อาคารจามจุรี 9

            ตลอดระยะเวลาที่ศูนย์บริการวัคซีน จุฬาฯ ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่ศูนย์บริการวัคซีน อาคารจามจุรีสแควร์ ได้มีการฉีดวัคซีนสะสมมากกว่า 100,000 โดส รวมบุคลากรทางการศึกษาที่รับการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 97 สถาบัน และผู้ให้บริการสาธารณะ 27 สถาบัน ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่เน้น 3 ป คือ“ปลอดภัย ปูพรม และประสิทธิภาพ” นับเป็นต้นแบบที่ดีของศูนย์บริการวัคซีนนอกโรงพยาบาล โดยได้รับเสียงชื่นชมจากผู้รับบริการทั้งในเรื่องมาตรฐานการให้บริการและความประทับใจในจิตอาสาที่ผนึกพลังกันปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ อย่างแข็งขัน เป็นภาพแห่งความประทับใจอีกครั้งหนึ่งของชาวจุฬาฯ ที่ร่วมแรงร่วมใจให้บริการทำประโยชน์เพื่อสังคม

            ในโอกาสนี้ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรที่ทำหน้าที่จิตอาสาช่วยเหลือประเทศชาติในยามที่เผชิญกับปัญหาการระบาดของโควิด-19 ด้วยการระดมความร่วมมือในการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนร่วม 70,000 คน แสดงให้เห็นถึงการแสดงน้ำใจของจิตอาสาชาวจุฬาฯ ที่มาจากทุกส่วนงาน ช่วยขับเคลื่อนให้สังคมไทยมีภูมิต้านทานโควิด-19 นอกจากนี้ศูนย์บริการวัคซีน จุฬาฯ ยังเป็นต้นแบบที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งมาศึกษาดูงาน แสดงเห็นว่าจุฬาฯ ได้ทำหน้าที่เป็นเสาหลักและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม  

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย