ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิต
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

_____________________

ตามที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรุนแรงต่อเนื่องทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความเดือดร้อนและความยากลำบากในการดำเนินชีวิตรวมทั้งการประกอบอาชีพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยนิสิต จึงได้ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดจนมีมาตรการช่วยเหลือนิสิตทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 850 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 และจัดการช่วยเหลือด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนั้น ที่ประชุมคณบดีในฐานะคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จึงได้มีมติให้ความช่วยเหลือนิสิตเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

ข้อ 1  ให้ลดค่าเล่าเรียนจำนวนร้อยละ 10 และค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวนร้อยละ 10 ให้แก่นิสิตทุกระดับ ทุกหลักสูตร และทุกชั้นปี ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาในระบบทวิภาค หรือในภาคการศึกษาที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาในระบบตรีภาค

ส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนงานอาจพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือนิสิต ด้วยการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิตตามที่เห็นสมควรก็ได้

ข้อ 2  กรณีที่นิสิตได้ชำระค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ CUNEX ไว้แล้วก่อนวันที่มีประกาศฉบับนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคืนค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับจากส่วนงานให้แก่นิสิตผ่านช่องทาง CUNEX ต่อไป ทั้งนี้ ให้ส่วนงานแจ้งรายชื่อนิสิตพร้อมทั้งโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวคืนมายังมหาวิทยาลัยด้วย

ข้อ 3  ในการดำเนินการเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาถัดไป มหาวิทยาลัยจะแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ทราบในโอกาสต่อไป

ประกาศ ณ วันที่  6  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี


อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย