ข่าวสารจุฬาฯ

Chula Zero Waste มอบกล่องข้าวให้ชุมชนย่านนางเลิ้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 โครงการ Chula Zero Waste ได้นำกล่องข้าว 100 กล่องไปมอบให้ประชาชนในชุมชนย่านนางเลิ้ง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดแคนางเลิ้ง ชุมชนวัดโสมนัส และชุมชนจักรพรรดิพงษ์ เพื่อใช้ในครัวกลางสำหรับแจกจ่ายอาหารให้ทั้ง 3 ชุมชน ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง Chula Zero Waste และ Food For Fighters ที่มุ่งมั่นลดขยะจากกล่องอาหาร ภาชนะ ช้อนส้อมต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการขยะในชุมชนอื่น ๆ แม้จะมีสถานการณ์โควิด-19 ก็ตาม
ชุมชนย่านนางเลิ้งมีครัวกลางและเชฟชุมชนทำอาหารเลี้ยงสมาชิกชุมชนต่าง ๆ และครัวกลางยังนำวัตถุดิบจากตลาดชุมชนใกล้เคียงมาใช้ทำอาหารเพื่อสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดด้วย ปิ่นโตทั้ง 100 เถาโดยกลุ่ม Community x Covid-19 ถูกนำไปมอบให้ชาวชุมชนใช้ใส่อาหารจากครัวกลาง และนำกลับมาใช้ซ้ำได้ทุกวัน เริ่มจากการส่งต่อให้คนในชุมชนวัดแคนางเลิ้งด้วยเมนู ข้าวราดแกงเขียวหวานหมู และกล้วยบวชชี

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย