ข่าวสารจุฬาฯ

Logistics Special Talk ครั้งที่ 3 “มหากาพย์คลองกระ : ไทยได้อะไร?”

หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ จัดงาน Logistics Special Talk ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “มหากาพย์คลองกระ : ไทยได้อะไร?” ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.30-19.30 น. รับชมผ่านทาง Facebook Live : Chula Logistics and Supply Chain Management Programs หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

  วิทยากรร่วมเสวนาประกอบด้วย

  • ศ. ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ อดีตผู้อำนวยการและที่ปรึกษาประจำหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • คุณเฉลิมพล ชัยวรพงศา ประธานในกลุ่มบริษัทวงศ์สมุทรนาวี จำกัด
  • คุณคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
  • ผศ. ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และรองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2218-3314-4 หรือที E-mail: culsm@chula.ac.th


อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย