ข่าวสารจุฬาฯ

การลาพักการศึกษาของนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิต

ที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาเรื่องการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ของนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้ามาเรียนภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ทำโครงงานในมหาวิทยาลัย หรือเข้าใช้ห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยปิดสถานที่ทำการอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ที่ไม่อาจดำเนินการได้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และไม่สามารถเก็บข้อมูลในภาคสนามเพื่อการวิจัยหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประชุมคณบดีจึงมีมติดังนี้

– นิสิตที่ประสงค์จะขอลาพักในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ด้วยเหตุดังกล่าว ให้ยื่นคำร้อง (จท 49) ให้อาจารย์ที่ปรึกษา ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564

สำหรับนิสิตปริญญาตรี

– อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอคำร้องของนิสิตต่อนายทะเบียนคณะ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารส่วนงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ

–  ส่วนงานนำรายชื่อนิสิต หลักสูตรที่สังกัดเสนอสำนักบริหารวิชาการ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อนำเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติการลาพักการศึกษา โดยไม่นับระยะเวลาศึกษาและการยกเว้นค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิต

– สำนักบริหารวิชาการแจ้งสำนักงานการทะเบียนและส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและปฏิบัติ

ทั้งนี้ นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักด้วยเหตุข้างต้น มหาวิทยาลัยจะยกเว้นการเรียกเก็บค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิต และยังคงมีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม

สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

– เมื่อนิสิตยื่นคำร้อง (จท 49) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอคำร้องของนิสิตต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา / เมื่อมีเหตุจำเป็นข้างต้นให้นายทะเบียนคณะเสนอคณบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

– ส่วนงานนำเสนอรายชื่อนิสิต หลักสูตรที่สังกัด เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการลาพักการศึกษา โดยไม่นับระยะเวลาศึกษาและการยกเว้นค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิต ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564

– บัณฑิตวิทยาลัยเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติและแจ้งสำนักงานการทะเบียน และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในกรณีการรักษาสถานภาพนิสิตระหว่างรอตีพิมพ์ผลงาน/สอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ให้ดำเนินการดังนี้

– นิสิตยื่นคำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนิสิตภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (จท 32) ให้อาจารย์ที่ปรึกษา ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564  

– อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอคำร้องของนิสิตต่อหัวหน้าภาควิชา และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา จากนั้นนายทะเบียนคณะเสนอคณบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

– ส่วนงานนำเสนอรายชื่อนิสิต หลักสูตรที่สังกัด เสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการยกเว้นค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิต ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564

– บัณฑิตวิทยาลัยเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และแจ้งสำนักงานการทะเบียนและส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและปฏิบัติต่อไป

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย