ข่าวสารจุฬาฯ

นักเรียนสาธิตจุฬาฯ คว้า 8 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 4 Special Award การประกวดนวัตกรรมระดับโลกที่เกาหลีใต้

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับโลก “World Invention Creativity Olympic (WICO) 2021 ” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2564 

นวัตกรรมอันยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติในครั้งนี้เป็นผลงานของนวัตกรจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ซึ่งคว้ามาได้ 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 5 special award  ดังนี้            

“Killing Mask”

ผลงานของ ด.ช.ทศ บวรวาณิชย์ ด.ช.ณพุทธ ตันติพจน์ และ ด.ญ.ณริฐา ตันติพจน์ ได้รับ 1 เหรียญทอง และ 2 Special Award จาก World Invention Intellectual Property Associations และ Korea University Invention Association

“MIY Coloring”

ผลงานของ ด.ญ.ปัณฑารีย์ เลิศฤทธิ์จรัสกิจ  ด.ญ.ปิยสรณี วินะยานุวัติคุณ ด.ญ.ปริญ อุดมเกียรติกูล ด.ญ.ชญาภา ศรีวรวิไล และ   ด.ญ.พิชา บัณฑิตชุติกุล ได้รับ 1 เหรียญทอง และ 2 Special Award จาก World Invention Intellectual Property Associations และ Korea University Invention Association

“iMedicare Solution”

ผลงานของ ด.ญ.นภัสนันท์ สุเมธพิมลชัย และ ด.ญ.ทิตชญา มั่นคง ได้รับ 1 เหรียญทอง และ Special Award จาก Korea University Invention Association

“3in1 Travel Toothbrush” “IoT Smart Health”

ส่วนอีก 2 เหรียญทอง ได้แก่ 3in1 Travel Toothbrush” ผลงานของ ด.ช.ทศ บวรวาณิชย์ ด.ญ.พริมลักษณ์ บวรวาณิชย์ และ ด.ช.ปวริศร์ ตันตระรัตนะ และ IoT Smart Health” ผลงานของ ด.ช.วรัญญู กิตติถาวรกุล    

“Shuttlecock Pro”

อีก 1 เหรียญเงินได้จากนวัตกรรม  “Shuttlecock Pro” ผลงานของ ด.ญ.ศิริศรัณย์ ดิเรกวัฒนะ ด.ช.บารเมษฐ์ เจริญชัยสมบัติ ด.ช.หฤษฎ ปุณณาภิรมย์ และ ด.ญ.ปัญญากัญญ์ ไตรทางกูร  

ส่วนนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ก็สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน โดยคว้ามาได้ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากนวัตกรรมต่างๆ ดังนี้     

“Deskination”

ผลงานของ ด.ญ.ชุติรดา ศานติวรพงษ์ ด.ญ.รุ่งอรุณ อัศวลาภ ด.ญ.ณัฏฐณิชา เลิศศรีสกุลรัตน์ และ ด.ญ.นิษฐกานต์ ภัทรชัยสิโรจน์  

“Infing”

ผลงานของ  ด.ญ. จีซู ยุน คำวิลัยศักดิ์ ด.ช. รัชพล ธรรมจาโร ด.ญ.นาราภัทร เห็นการไกล ด.ญ.ภิญญดา ธัญญวรรณ์ ด.ช. วณิช เชี่ยววณิชชา และ นายพีระวัฒน์ พันธ์นัทธีร์  

“Natocia”

ผลงานของ น.ส.พุทธิภา ศชา เสรีภาพ น.ส.นันท์นภัส รัตนศิริวิไล และ น.ส.ปาลิน ตัณฑเกษม  

“Spina Pasta”

ส่วนอีก 1 เหรียญเงินเป็นของ  น.ส.รมย์ชลี วัธนเวคิน จากผลงาน “Spina Pasta”

ความสำเร็จอันยอดเยี่ยมของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจในงานนวัตกรรมมีโอกาสและพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง   

 อ.จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ ประธานศูนย์นวัตกรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ได้เผยถึงกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลเป็นผลจากการปฏิรูปวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน โดยครูจะเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดกำหนดโจทย์ด้วยตนเอง ครูทำหน้าที่รับฟัง และแนะนักเรียนหาวิธีแก้โจทย์ตามจินตนาการของแต่ละคน ที่ผ่านมาศูนย์นวัตกรรม โรงเรียสาธิตจุฬาฯ ได้ผลิตนวัตกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมสุดล้ำเข้าร่วมการประกวดในเวทีต่างๆ เป็นจำนวนมาก

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย