ข่าวสารจุฬาฯ

เปิดงาน Chula Safety 2021 เสริมสร้างความรู้ควบคู่ชีวิตวิถีใหม่ มุ่งสู่ความปลอดภัยรอบด้านและยั่งยืน

เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัย Chula Safety 2021 : ชีวิตวิถีใหม่สู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน (New Normal Lifestyle for Sustainable Safety) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564

งานสัปดาห์ความปลอดภัย Chula Safety 2021 จัดโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ คปอ. จุฬาฯ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและใช้ชีวิตที่มุ่งเน้นการบูรณาการแนวคิดทางวิชาการให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการวางแผนจัดการความปลอดภัยในอนาคต เพื่อส่งเสริมสังคมไทยสู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

พิธีเปิดงานมีเวทีเสวนาในหัวข้อ “เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตวิถีใหม่รั้วจุฬาฯ” ร่วมเสวนาโดย ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ทพ.ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ และคุณพงศ์วิกรานต์ วิศรุตโชติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความปลอดภัย บริษัท MBK จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ วิทยากรร่วมพูดคุยในประเด็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีต่อการเรียนการสอน การวิจัย และการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน นอกเหนือจากการดูแลป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้ว มหาวิทยาลัยยังกำหนดแนวทางการดูแลนิสิตและบุคลากรในด้านสุขภาพจิต การจัดการความเครียดจากการเรียนการทำงานออนไลน์ ครอบคลุมไปถึงการเยียวยาช่วยเหลือจากผลกระทบด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจด้วย โดยมีการนำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยและอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอาคารสถานที่ทำงานในมหาวิทยาลัย อาทิ การเกิดอัคคีภัย ท่อประปาภายในอาคารและระบบการระบายอากาศเกิดการชำรุด เนื่องจากขาดการดูแลและใช้งานเป็นเวลานานในระหว่างที่มีการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย พร้อมด้วยมุมมองและวิธีการจัดการความปลอดภัยช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในมิติของผู้ประกอบการและการเป็นพื้นที่สาธารณะ

ในช่วงท้ายมีการประกาศรางวัลการประกวดต่าง ๆ ได้แก่ โครงการประกวดคลิป Tik Tok หัวข้อ “ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน” การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอขนาดสั้น หัวข้อ “New Safety Lifestyle of The Next Gen : วิถีความปลอดภัยใหม่ในแบบ NextGen” การประกวด “Chula Safety Ambassador 2021” และโครงการประกวดส่วนงานและบุคลากรด้านความปลอดภัยโดดเด่น มีนิสิต บุคลากรจุฬาฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก SHECU

ตลอดการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย Chula Safety 2021 มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การอบรม สัมมนา และเวทีเสวนา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม” การอบรม เรื่อง “การดูแลสุขภาพจิตกับการทำงาน-การเรียนออนไลน์” การอบรม เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย” และการสัมมนา เรื่อง “fake news ด้านความปลอดภัย” เป็นต้น ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมกิจกรรมต่าง ๆ
ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ https://www.shecu.chula.ac.th/home/

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย