ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิต
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

_____________________

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ไปแล้วนั้น

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กำหนดมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับนิสิตนักศึกษาชาวไทยระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  มหาวิทยาลัยโดยที่ประชุมคณบดีในฐานะคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จึงเห็นสมควรดำเนินการดังนี้

ข้อ 1  ให้ยกเลิกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

กรณีที่นิสิตได้ชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราตามประกาศดังกล่าวไว้แล้วให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามประกาศนี้แทน

ข้อ 2  กรณีนิสิตชาวไทย ให้ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา (หากมี) รวมกัน ให้แก่นิสิตทุกระดับ ทุกหลักสูตร และทุกชั้นปี ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาในระบบทวิภาค หรือในภาคการศึกษาที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาในระบบตรีภาค ในอัตราดังนี้

(1) ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท  ให้ลดจำนวนร้อยละ 50

(2) ส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ให้ลดจำนวนร้อยละ 30 และ

(3) ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ให้ลดจำนวนร้อยละ 10

ข้อ 3  กรณีนิสิตชาวต่างประเทศ ให้ลดค่าเล่าเรียนจำนวนร้อยละ 10 และค่าธรรมเนียมการศึกษา (หากมี) จำนวนร้อยละ 10 ให้แก่นิสิตทุกระดับ ทุกหลักสูตร และทุกชั้นปี ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาในระบบทวิภาค หรือในภาคการศึกษาที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาในระบบตรีภาค

ข้อ 4  อัตราค่าเล่าเรียนและหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ลดตามข้อ 2 หรือข้อ 3 เป็นจำนวนสุทธิที่รวมอัตราค่าเล่าเรียนและหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ลดตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้อ 5  ส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนงานอาจพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือนิสิต ด้วยการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในข้อ 2 หรือข้อ 3 หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิตตามที่เห็นสมควรก็ได้

ข้อ 6  นิสิตที่ได้ชำระค่าเล่าเรียนและหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคืนค่าเล่าเรียนและหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นิสิตตามข้อ 2 หรือข้อ 3 ผ่านช่องทาง CUNEX  ทั้งนี้ ให้ส่วนงานแจ้งรายชื่อนิสิตพร้อมทั้งโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการคืนเงินให้นิสิตต่อไป

ในกรณีที่นิสิตยังมิได้ชำระค่าเล่าเรียนและหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้นิสิตชำระค่าเล่าเรียนและหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาที่หักส่วนลดตามข้อ 2 หรือข้อ 3 แล้ว ตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยแจ้งผ่านช่องทาง CUNEX

ข้อ 7  ในการดำเนินการเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาถัดไป มหาวิทยาลัยจะแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ทราบในโอกาสต่อไป

ประกาศ ณ วันที่  5  สิงหาคม พ.ศ. 2564

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า