ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิต
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

_____________________

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ไปแล้วนั้น

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กำหนดมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับนิสิตนักศึกษาชาวไทยระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  มหาวิทยาลัยโดยที่ประชุมคณบดีในฐานะคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จึงเห็นสมควรดำเนินการดังนี้

ข้อ 1  ให้ยกเลิกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

กรณีที่นิสิตได้ชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราตามประกาศดังกล่าวไว้แล้วให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามประกาศนี้แทน

ข้อ 2  กรณีนิสิตชาวไทย ให้ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา (หากมี) รวมกัน ให้แก่นิสิตทุกระดับ ทุกหลักสูตร และทุกชั้นปี ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาในระบบทวิภาค หรือในภาคการศึกษาที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาในระบบตรีภาค ในอัตราดังนี้

(1) ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท  ให้ลดจำนวนร้อยละ 50

(2) ส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ให้ลดจำนวนร้อยละ 30 และ

(3) ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ให้ลดจำนวนร้อยละ 10

ข้อ 3  กรณีนิสิตชาวต่างประเทศ ให้ลดค่าเล่าเรียนจำนวนร้อยละ 10 และค่าธรรมเนียมการศึกษา (หากมี) จำนวนร้อยละ 10 ให้แก่นิสิตทุกระดับ ทุกหลักสูตร และทุกชั้นปี ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาในระบบทวิภาค หรือในภาคการศึกษาที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาในระบบตรีภาค

ข้อ 4  อัตราค่าเล่าเรียนและหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ลดตามข้อ 2 หรือข้อ 3 เป็นจำนวนสุทธิที่รวมอัตราค่าเล่าเรียนและหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ลดตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้อ 5  ส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนงานอาจพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือนิสิต ด้วยการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในข้อ 2 หรือข้อ 3 หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิตตามที่เห็นสมควรก็ได้

ข้อ 6  นิสิตที่ได้ชำระค่าเล่าเรียนและหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคืนค่าเล่าเรียนและหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นิสิตตามข้อ 2 หรือข้อ 3 ผ่านช่องทาง CUNEX  ทั้งนี้ ให้ส่วนงานแจ้งรายชื่อนิสิตพร้อมทั้งโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการคืนเงินให้นิสิตต่อไป

ในกรณีที่นิสิตยังมิได้ชำระค่าเล่าเรียนและหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้นิสิตชำระค่าเล่าเรียนและหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาที่หักส่วนลดตามข้อ 2 หรือข้อ 3 แล้ว ตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยแจ้งผ่านช่องทาง CUNEX

ข้อ 7  ในการดำเนินการเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาถัดไป มหาวิทยาลัยจะแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ทราบในโอกาสต่อไป

ประกาศ ณ วันที่  5  สิงหาคม พ.ศ. 2564

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย