ข่าวสารจุฬาฯ

การสัมมนาพิเศษ อาซาฮี ครั้งที่ 29

เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาพิเศษ ครั้งที่ 29 (The 29thSpecial CU-af Seminar 2021) ในหัวข้อเรื่อง “Deep Tech for Great Impact on Society”พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิกระจกอาซาฮี ประเทศญี่ปุ่น และพิธีมอบทุนผลงานวิจัยจาก the Asahi Glass Foundation ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Conference

พิธีเปิดการสัมมนามี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานทั้งในห้องประชุมและผู้ร่วมงานผ่าน Zoom Conference ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีจุฬาฯ กล่าวรายงาน Mr. Takuya Shimamura ประธานมูลนิธิกระจกอาซาฮี ประเทศญี่ปุ่น กล่าวแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัยในพิธีมอบทุนวิจัยประจำปี 2564 ซึ่งมีผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย ดังนี้

 1. ดร.เพียว เมียะ ทู สถาบันเอเชียศึกษา
 2. ดร.ภัทริน ตั้งธนตระกูล คณะสหเวชศาสตร์
 3. ดร.วรพนธ์ ชัยกีรติศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
 4. ดร.ณัฏฐ์ ทรงวรวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์
 5. ดร.มนัญญา โอฆวิไล สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
 6. ดร.ศรภัทร นิยมสินธุ์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 7. ผศ.ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 8. ผศ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 9. ดร.จิตติ เกษมชัยนันท์ คณะวิทยาศาสตร์
 10. ดร.เจนยุกต์ โล่ห์วัชรินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 11. ดร.มนัสวี สุทธิพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์
 12. ดร.ยศวดี ฮะวังจู สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

ช่วงการบรรยายพิเศษ ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม จากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีน จุฬาฯ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ChulaCov19 mRNA vaccine: from Bench to Clinic and Manufacturing” จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัยโดยอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยในปี 2563 จำนวน 15 ท่าน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 Health Science จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 1. ผศ.ดร.ปนัดดา เดชาดิลกภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 2. ศ.ดร.ธนาภัทร ปาลกะ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 3. รศ.ดร.นพ.อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 4. ศ.ดร.อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 5. รศ.ดร.ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 6. รศ.ดร.ชุลี ยมภักดี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 7. ดร.จรัสรัก วิภาวกิจ หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
กลุ่มที่ 2 Science and Technology นำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 1. รศ.ดร.เกรียงไกร มณีอินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. ศ.ดร.พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 3. รศ.ดร.พิชชา จองวิวัฒสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. รศ.ดร.วิทิต ปานสุข ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5. ผศ.ดร.พรรณี ลีลาดี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 6. ผศ.ดร.นำพล อินสิน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 7. ดร.นิธิวัชร์ นวอัครฐานันท์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

(ข้อมูลจากสำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ)
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.research.chula.ac.th/th/news/12977/

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย