ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ฉีดวัคซีนเข็ม 3 สร้างเกราะ เสริมแกร่งให้ประชาคมจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เพื่อสร้างเกราะให้แก่บุคลากรจุฬาฯ ด่านหน้าและกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง โดยให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ที่ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 รวมทั้งเตรียม Boost วัคซีนเข็ม 3 ให้ครอบคลุมประชาคมจุฬาฯ ในเดือนตุลาคม 2564

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งตารางการฉีดวัคซีนให้ทราบต่อไปโดยขึ้นอยู่กับปริมาณวัคซีนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐ


อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย