ข่าวสารจุฬาฯ

แบบแสดงความยินยอมและลงข้อมูลการฉีดวัคซีน AZ เป็นวัคซีนเข็ม 3 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บุคลากรจุฬาฯ และผู้ที่ได้รับวัคซีน SV ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็ม 1 และเข็ม 2 จากศูนย์บริการวัคซีน จุฬาฯ และมีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็นวัคซีน AZ สามารถดาวน์โหลดแบบแสดงความยินยอมการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง โดยตรวจสอบวัน-เวลานัดหมายจากแอปพลิเคชันหมอพร้อม

ดาวน์โหลดแบบแสดงความยินยอมและลงข้อมูลการฉีดวัคซีน AZ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเข็มที่ 3


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษแสดงความยินยอมและลงข้อมูลการฉีดวัคซีน AZ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเข็มที่ 3


อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย