ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมเสวนาออนไลน์เรื่อง “ยังหยัดชื่นรื่นฤทัย”

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Vespada Academy พิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดี สถาบันไทยปัญญ์สุข สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และภาคีเครือข่ายวรรณกรรมวิจารณ์ จัดการเสวนาเรื่อง “ยังหยัดชื่นรื่นฤทัย” บทบาทและคุณูปการของศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยแก้ว ราชบัณฑิตยสภา ที่มีต่อวงการภาษาและวรรณกรรมไทย 

  วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

– ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

– รศ.ดร.สายวรุณ สุนทโรทก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ผศ.ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญคุณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ผศ.ดร.อารียา หุตินทะ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

– ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

รับชมการเสวนาผ่าน Facebook Live ทางเพจ สมาคมภาษาและหนังสือฯ และเพจ Vespada Academy ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย