ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการบริการวิชาการ “พลิกวิกฤตให้เป็นความรู้ ครั้งที่ 4 : จับโคชนแพะ แกะตลาดหลังโควิด-19”

ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจเข้าฟังโครงการบริการวิชาการ “พลิกวิกฤตให้เป็นความรู้ ครั้งที่ 4 : จับโคชนแพะ แกะ ตลาดหลังโควิด-19” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น. ทาง Zoom meeting เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ วัว แพะ แกะ ให้เกษตรกรผู้สนใจได้เข้าใจและนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย

  • ผศ.คร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
  • คุณสิทธิพร บุรณนัฏ อุปนายกสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด 
  • คุณเกษม มหันตเกียรติ ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะเขต 1 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

และเข้าร่วมการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom รายละเอียดในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย