ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมลงนาม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี “วันปิยมหาราช” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ท่านสามารถร่วมลงนามในรูปแบบออนไลน์ที่ https://bit.ly/3peLkjT

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย