ข่าวสารจุฬาฯ

SHECU จัดบรรยายพิเศษออนไลน์ “Approaching Research Safety : When You Hear Hoof Beats, Think… Horses? Zebras?”

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHECU) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษทางออนไลนเรื่อง “Approaching Research Safety : When you Hear Hoof Beats, Think…Horses? Zebras?” โดย Mary Beth Mulcahy, Ph.D. ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 11.00 น. ผ่านทาง Zoom Application เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ลดอุบัติเหตุจากการทำงานกับสารเคมี และร่วมสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันในมหาวิทยาลัยและสังคมไทย

ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้  – 21 มกราคม 2565 ที่ https://bit.ly/3ynxrlS  สงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ที่ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ในลำดับที่ 1 – 200

นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom รับฟรี  SHECU Touch Screen Pen ติดตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับของสมนาคุณที่ Facebook SHECU : https://www.facebook.com/SHECU2560/

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.องอาจ ธเนศนิตย์ โทร.08-3547-5991 หรืออีเมล Ongart.t@chula.ac.th ติดตามโครงการและข่าวสารจากศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHECU) ได้ที่ www.shecu.chula.ac.th 

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย