ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนชนิด mRNA เข็ม 3 และเข็ม 4 สำหรับบุคลากรจุฬาฯ ฉีดระหว่าง 2 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน mRNA เข็มที่ 3  และเข็ม 4 สำหรับบุคลากรจุฬาฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 2 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

คุณสมบัติของผู้รับการฉีดวัคซีน
1. บุคลากรที่จ้างผ่านระบบ CUERP-HR
2. บุคลากรที่จ้างนอกระบบ CUERP-HR
3. บุคลากรที่เกษียณอายุจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฉีดวัคซีนชนิด mRNA เข็ม 3 มีเงื่อนไขดังนี้
– สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีน  AstraZeneca ครบทั้ง 2 เข็ม (AZ1+AZ2) จากศูนย์ฉีดใดๆ ก็ได้
– หรือเคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ เข็มที่ 1 Sinovac เข็มที่ 2 AstraZeneca (SV1+AZ2) จากศูนย์ฉีดใดๆ ก็ได้
– ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเข็มที่ 3
– ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
– กรณีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต้องเว้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน

วันที่ฉีดวัคซีนเข็ม 3
มีวันฉีดวัคซีนให้เลือก เริ่มเวลา 09.00 – 11.30 น. ณ อาคารจามจุรี 9
สัปดาห์ที่ 1 : 2 , 4 กุมภาพันธ์ 2565
สัปดาห์ที่ 2 :  8 , 9 , 11 กุมภาพันธ์ 2565
สัปดาห์ที่ 3 : 15 , 17 , 18 กุมภาพันธ์ 2565
สัปดาห์ที่ 4 : 22 , 23 , 25 กุมภาพันธ์ 2565

สามารถกรอกข้อมูลได้ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh90pgOmmXV_e6i9c7uChdb2B6M1EyfuL5hOSSILJ9hReVjw/viewform  (ปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า 2 วันก่อนถึงวันฉีด)

การฉีดวัคซีนชนิด mRNA เข็มที่ 4 (หากประสงค์ฉีด AZ สามารถแจ้งได้)  มีเงื่อนไขดังนี้
– เป็นวัคซีนเข็ม 4 ชนิด mRNA โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรตามชนิดที่ได้รับมา (กรณีต้องการเป็นวัคซีน AstraZeneca ขอให้ระบุมาเป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะพิจารณานัดหมายเป็นกลุ่มๆ แยกต่างหาก ท่านไม่ต้องเลือกวันฉีด)
– สำหรับผู้ที่เคยฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เป็น 2 เข็มแรก
– เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2515 *หรือ* เป็นกลุ่มเสี่ยง 8 โรค (มีระบุไว้ใน Link)
– เว้นระยะจากเข็ม 3 กรณีเป็น  AstraZeneca ไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์  และกรณีเข็ม 3 เป็น mRNA ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

วันที่ฉีดวัคซีนเข็ม 4
มีวันฉีดให้เลือก (วัคซีน mRNA)  เริ่มเวลา 13.00 – 14.00 น. เท่านั้น ณ อาคารจามจุรี 9
สัปดาห์ที่ 1 : 2 , 4 กุมภาพันธ์ 2565
สัปดาห์ที่ 2 : 8 , 9 , 11 กุมภาพันธ์ 2565
สัปดาห์ที่ 3 : 15 , 17 , 18 กุมภาพันธ์ 2565
สัปดาห์ที่ 4 : 22 , 23 , 25 กุมภาพันธ์ 2565

สามารถกรอกข้อมูลได้ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqRJU5hIpRPonk2haoiFTm1F8zMsawlsZ7bqtTNcvC7cqfDA/viewform  (ปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า 2 วันก่อนถึงวันฉีด)

* ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์การพิจารณาให้วัคซีนตามลำดับที่ลงทะเบียนมาและจำนวนวัคซีนที่มหาวิทยาลัยได้รับ โดยเมื่อท่านแจ้งความจำนงแล้วจะได้พิจารณาและแจ้งยืนยันการเข้ารับวัคซีนให้ทราบทางอีเมลต่อไป (แจ้งผลทางอีเมลก่อนวันฉีด 1 วัน)

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย