ข่าว

บรรยายเรื่อง ”Innovation in Industrial R&D”

บรรยายเรื่อง ”Innovation in Industrial R&D”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Innovation in Industrial R&D” โดย ดร.สันติ กุลประทีปัญญา กรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00-11.30 น.  ณ ห้องประชุม 705/2 ชั้น 7 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถทะเบียนได้ที่ http://www.petromat.org/InnoIndusRD หรือ โทร. 0-2218-4141-2

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X