ผลการทดสอบวัดสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยของนิสิตจุฬาฯ ปีรองก่อนจบการศึกษา ปี 2560

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยของนิสิตจุฬาฯ ปีรองก่อนจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ที่ได้ทดสอบไปเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

นิสิตสามารถตรวจสอบผลการทดสอบและพิมพ์ผลได้ที่ http://www.sti.chula.ac.th/form/score4test.php หรือสแกน QR code จากหน้า facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X