ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21”

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และหน่วยงานต่างๆ จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

ในงานมีการบรรยายพิเศษโดย ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม การเสวนาในหัวข้อ “งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิริวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์:จิตรกรรม ศ.กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต สาขาวิชานาฎกรรม และ รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการและการประกันคุณภาพหลักสูตร จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานผ่านทาง http://www.bpi.ac.th/conference/2018

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย