ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21”

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และหน่วยงานต่างๆ จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

ในงานมีการบรรยายพิเศษโดย ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม การเสวนาในหัวข้อ “งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิริวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์:จิตรกรรม ศ.กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต สาขาวิชานาฎกรรม และ รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการและการประกันคุณภาพหลักสูตร จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานผ่านทาง http://www.bpi.ac.th/conference/2018

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X