ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการอบรมครูสอนวิชาพุทธศาสนา

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาเรื่อง “คุณธรรมสำคัญจากชาดกสำหรับการสอนจริยธรรมศึกษา” ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อให้ความรู้ในการศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับชาดกในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการนำไปสอนนักเรียน นิสิต นักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมให้การศึกษาพระพุทธศาสนาของไทยเป็นวิชาการในระดับสากล โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “ภูมิหลังเกี่ยวกับชาดก: นิยาม ความเป็นมา แหล่งข้อมูลและอิทธิพลในสังคมไทย” โดย ผศ.รท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ อดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ “ชาดกสำหรับการสอนคุณธรรม” โดย ผศ.ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล อดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ “แนวทางการสอนจริยศึกษาให้สนุก” โดย ผศ.สมใจ  ตั้งปณิธานสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ โทร. 02-218-4654 หรือ www.cubs.chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย