ภาพกิจกรรม : ชาวจุฬาฯ สง่างาม

พิธีเปิดโครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018”  ภายใต้โครงการ “ชาวจุฬาฯ สง่างาม”  พิธีเปิดโครงการจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว  โดยมี รศ.วันชัย มีชาติ รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  กล่าวรายงานโดยนายโภไคย ศรีรัตโนภาส ผู้ช่วยอธิการบดี งานกิจการพิเศษ ในงานมีกิจกรรมออกกำลังกายกลุ่ม “Body Combat”  จากทีม STADIUM ONE มีบุคลากรจุฬาฯมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมรับของรางวัลมากมาย
โครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018” จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – ตุลาคม 2561 เพื่อให้บุคลากรจุฬาฯ ใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง กิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งการเดิน 10,100 ก้าว กิจกรรมการออกกำลังกายกลุ่ม การให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ชาวจุฬาฯมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X