ข่าว

ภาพกิจกรรม : เหม เวชกร: จิตรกร –นักประพันธ์ กับวันในอดีต

ภาพกิจกรรม : เหม เวชกร: จิตรกร –นักประพันธ์ กับวันในอดีต

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอภิปรายเรื่อง “เหม เวชกร: จิตรกร –นักประพันธ์ กับวันในอดีต” โดย รศ.สุธี คุณาวิชยานนท์ หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร  อเนก นาวิกมูล ผู้รอบรู้ศิลปะพื้นบ้าน เจ้าของผลงานอมตะ “เพลงนอกศตวรรษ”ดำเนินการอภิปรายโดยเอกภัทร เชิดธรรมธร ผู้ประกาศข่าว มติชนทีวี รศ.ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ ที่ปรึกษา
อธิการบดี เป็นผู้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

 

 

 

 

 

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X