ข่าว

น้ำดื่มจุฬาฯ…ใหม่ สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

น้ำดื่มจุฬาฯ…ใหม่ สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะโรงอาหารและตามชั้นต่างๆ ในสำนักงานมหาวิทยาลัย    จะพบเห็นตู้กดน้ำสีชมพูหรือบางที่เป็นตู้กดน้ำสแตนเลสตั้งอยู่ ตู้กดน้ำเหล่านี้มักทำให้เกิดคำถามในใจของผู้ใช้ว่าสะอาดปลอดภัยจริงหรือไม่?

ลบภาพตู้กดน้ำดื่มสาธารณะที่มีการเจือปนของเชื้อโรคไปได้เลย เพราะโครงการ Chula Zero Waste ใส่ใจในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้ดื่มน้ำสะอาด สามารถนำแก้วน้ำ ขวดน้ำ หรือกระบอกน้ำส่วนตัวที่ใช้ซ้ำได้มารองรับน้ำดื่ม เป็นการช่วยลดขยะที่เกิดจากขวดพลาสติก นอกจากจะทำให้มหาวิทยาลัยสะอาดแล้ว ยังช่วยนิสิตและบุคลากรประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภคในแต่ละวันอีกด้วย

ตู้กดน้ำดื่มสีชมพูของโครงการที่มีให้บริการมากกว่า 40 ตู้ รวมถึงตู้กดน้ำสแตนเลสดั้งเดิมอีก 30 ตู้ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย สะอาด ปลอดภัย มีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ โดยมีบริษัทที่รับผิดชอบเข้ามาเปลี่ยนไส้กรองทุก 3 เดือนและมีทีมงานจากภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมาช่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มทุก 6 เดือน

การตรวจวัดแบคทีเรีย โดยใช้ชุดทอดสอบโคลิฟอร์มและอีไคไลในน้ำและน้ำแข็ง(Test Kit Microbial “Compact Dry EC” for E.coli and Coliform) ที่ได้มาตรฐาน AOAC(PTM) : No.081001 และ Microval : No.2008-LR14 โดยการแปลผลหลังบ่มเชื้อเป็นเวลา 20 – 24 ชั่วโมงแล้ว หากมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียจะปรากฏจุดสีให้เห็น

 

มาตรฐานน้ำดื่มของกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ต้องไม่พบอีโคไลแบคทีเรียในน้้า 100 มิลลิลิตร และโคลิฟอร์มแบคทีเรียต้องน้อยกว่า 2.2 ในน้ำ 100 มิลลิลิตร ซึ่งในการทดสอบนี้ใช้ตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร ดังนั้นต้องไม่พบจุดสีฟ้าและสีม่วงแดงจึงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน*

(*ที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่135) พ.ศ.2534 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 68 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2521)

 

สำหรับโลหะหนักที่ทำการทดสอบในโครงการนี้ประกอบด้วย เหล็ก (Fe), แมงกานีส (Mn),     คอปเปอร์ (Cu) และปรอท (Hg) ตรวจวัดด้วยเครื่อง Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Plasma (ICP-OES) โดยมีมาตรฐานน้ำดื่มของกรมควบคุมมลพิษจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค เป็นตัวกำหนดค่าในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มทุกครั้ง

ผลสรุปจากการตรวจสอบคุณภาพตู้น้ำดื่มทั้ง 2 ชนิด (ตู้กดน้ำใหม่และตู้กดน้ำสแตนเลส) ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาปรากฏว่าไม่พบการปนเปื้อนทั้งจากโคลิฟอร์ม ลีไคไล และโลหะหนัก รวมไปถึงการตรวจเช็คสภาพการใช้งานของตู้กดน้ำ เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ตู้กดน้ำได้ทุกจุดอย่างปลอดภัย

 

ทีนี้ก็มั่นใจได้ว่าตู้กดน้ำดื่มภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสะอาดปลอดภัย ไว้ใจได้อย่างแน่นอน อย่าลืมพกภาชนะส่วนตัวมาเติมน้ำดื่มสะอาดบริการฟรีได้ที่จุดให้บริการตู้กดน้ำทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพราะรักจึงจัดตู้กดน้ำให้ พกกระบอก(น้ำ) ลดขยะ มาเถอะมาช่วยกัน Together we can มั่นใจเราทำได้

อ้างอิงข้อมูลจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X