ข่าว

โครงการแรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่

โครงการแรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่

รศ.วันชัย มีชาติ รองอธิการบดีจุฬาฯเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการแรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X