ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการแรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่

รศ.วันชัย มีชาติ รองอธิการบดีจุฬาฯเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการแรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย