วีดิทัศน์

Soเชี่ยว EP22 วิตามินที่ช่วยป้องกันความพิการแต่กำเนิดของทารก มีจริงหรือไม่


ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย