วีดิทัศน์

Soเชี่ยว EP56 เมื่อติด Malware มีโอกาสที่จะโดน Hack ข้อมูลได้ จริงหรือไม่


ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย