จุฬาฯ ในสื่อ

ก้าวหน้า “วัคซีนจุฬาโควิด-19” รุ่น 1 เริ่มในคน – รุ่น 2 ต้านเชื้อดื้อ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย