จุฬาฯ ในสื่อ

ดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างไร เมื่อคนในบ้านมีความเสี่ยงในการติดโควิด-19

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย