จุฬาฯ ในสื่อ

5 นักวิจัยสตรีไทยผู้ได้รับทุนจากลอรีอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ปี 2564

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย