การเร่งปฏิกิริยาดีไฮเดรชันและดีไฮโดรจิเนชันของเอทานอลไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น

ดำเนินการโดย: ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด จงสมจิตร

ภาควิชา วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Email: bunjerd.j@chula.ac.th  เบอร์โทรศัพท์ 02-2186874, 089-7697506

ร่วมมือกับ: อุตสาหกรรมปิโตรเคมีพื้นฐานต้นน้ำ

เกี่ยวกับโครงการ: งานวิจัยเรื่อง การเร่งปฏิกิริยาดีไฮเดรชันและดีไฮโดรจิเนชันของเอทานอลไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์จากเอทานอลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นที่ทราบดีว่าเอทานอลมาจากการ หมักชีวมวล เอทานอลจึงเป็นสารที่เกิดขึ้นใหม่ได้และสะอาด ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากเอทานอลส่วนใหญ่จะมุ่ง เน้นไปที่การนำมาเป็นตัวทำละลายและเป็นสารเติมในน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ความจริงแล้วการใช้ประโยชน์จากเอทา- นอลมากกว่าที่เป็นอยู่เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะว่าเอทานอลสามารถถูกเปลี่ยนไปเป็นสารที่มีมูลค่าเพิ่มได้ เช่น เอทิลีน ไดเอทิลอีเทอร์ และอะซิตัลดีไฮด์ เป็นต้น โดยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาที่ต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ยกตัวอย่างเช่น เอทานอลสามารถเปลี่ยนไปเป็น เอทิลีนและไดเอทิลอีเทอร์ จากการเร่งปฏิกิริยาดีไฮเดรชัน ในขณะที่อะซิตัลดีไฮด์ สามารถผลิตจากการเร่งปฏิกิริยาดีไฮโดรจิเนชันของเอทานอล เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม ในการนำไปใช้กับปฏิกิริยาเหล่านี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากงานวิจัยนี้จะนำไปใช้เป็นข้อมูล อ้างอิงให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่อไปได้

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X