งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

ภาวะการเปียกและการวิเคราะห์พื้นผิว

ภาวะการเปียกและการวิเคราะห์พื้นผิว

ดำเนินการโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่วมมือกับ: บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

เกี่ยวกับโครงการ: ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีการศึกษาและพัฒนาฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรเป็นที่น่าสนใจ สิ่งที่น่าสนใจสิ่งหนึ่งในฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรคือ อัตราส่วน SP3/SP2 เพราะอัตราส่วนนี้มีผลต่อสมบัติของฟิล์มด้วย ซึ่งค่าหลังงานพื้นผิวก็เป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญมากในการบ่งบอกว่าผิวของฟิล์มมีความเสถียรมากน้อยขนาดไหน และที่สำคัญปัจจุบันการวัดค่าพัลงงานพื้นผิวยังมีวิธีการวัดซึ่งมีความแม่นยำในการวัดที่ยังไม่สูงมากนัก แต่เนื่องจากเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมาก ทำให้มีความสนใจในการศึกษาการวัดค่าพลังงานพื้นผิวของฟิล์มนี้ด้วย ซึ่งวิธีการสังเคราะห์ฟิล์มที่ต่างกันก็จะทำให้ผลของฟิล์มที่ต่างกันด้วย

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X