Halal Science Camp & Quiz bowl 2018

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จัดโครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามและการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล  “Halal Science Camp & Quiz bowl 2018” ระหว่างวันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรม และที่จังหวัดชลบุรี   ขอเชิญนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 ที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์ทุกแขนงทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการอบรมและฝึกปฎิบัติการตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อเผยแพร่ความรู้และเตรียมความพร้อมในการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล Halal Science Quiz Bolw ผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษาจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์ทุกแขนงทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ (ทีมละ 2 คน มหาวิทยาลัยเดียวกัน สามารถสมัครได้หลายทีม) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณซูไหว๊นะ สะอิ โทร. 087-820-1353

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X