ข่าว

จุฬาฯรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเกาหลีศึกษา (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ)

จุฬาฯรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเกาหลีศึกษา (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกาหลี (สหสาขาวิชา หลักสูตรนานาชาติ ความร่วมมือระหว่าง Seoul National University และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2561 นิสิตในหลักสูตรจะได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Seoul National University จำนวน 1 ภาคการศึกษา (โดยทางหลักสูตรรับผิดชอบค่าเล่าเรียน และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-3960 หรือ facebook : M.A. Korean Studies CU

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X