ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเกาหลีศึกษา (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกาหลี (สหสาขาวิชา หลักสูตรนานาชาติ ความร่วมมือระหว่าง Seoul National University และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2561 นิสิตในหลักสูตรจะได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Seoul National University จำนวน 1 ภาคการศึกษา (โดยทางหลักสูตรรับผิดชอบค่าเล่าเรียน และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-3960 หรือ facebook : M.A. Korean Studies CU

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย